Loading web page...

Application Error

Close
 
New Document
News
1. ประกาศการใช้งาน ระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) (ด่วนมากที่สุด)
บุคลากร สามารถใช้งานระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

โดยข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เป็นข้อมูลเดียวกับระบบ passport ของสถาบันฯ (username/password เดียวกันกับเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต)

ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งาน ได้ดังนี้

การเข้าระบบไม่ได้: โทร. ?